Forward Remote Desktop

Pokud k připojení vaší sítě do Internetu používýte jako já firewall postavený na linuxovém stroji, bude se vám hodit tento script pro povolení, respektive přesmětování portu 3389 na váš Microsoftí Windows server.

#!/bin/sh
SERVERIP="192.168.1.1"

iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to $SERVERIP
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -s a.b.c.d -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT